NettoppFisk

Her finn dykk eksempel på dokument til bedrifter:

Nyttige dokument er læreplan, kompetanseplattform, informasjonshefte for bedrifter og opplæringslogg for faget.

NettOppFisk_Informasjonshefte_til_l_rebedrift.pdf
NettOppFisk__0_5__rs_vurdering_MAL.pdf
NettOppFisk___Oppl_ringsplan___halv_rsoppsummering.pdf
Oppl_ringslogg_til_l_rebedrift___AKVAKULTUR.pdf
webversjon_Oppl_ringslogg_til_l_rebedrift___MATROS.pdf
web_versjon_Oppl_ringslogg_til_l_rebedrift___MOTORMANN.pdf

Felles dokument for opplæringsbedrifter og til bruk for lærlingar.

Her finn ein sentrale dokument som lærlingar bør ha tilgang til. Nokon vel å ha ein perm med trykte dokument, og andre vel å ha dei på ein minnepenn. Dei kan og lastast ned gjennom internett frå denne sida.

Det er viktig at kvart enkelt kontor velger sin løsning på informasjonsarbeidet i høve til lærlingar og lærebedrifter. I opplæringsbøkene er det nemnt ordet minnebrikke. Innhaldet i denne brikken finn ein på denne sida. Men hovudinndelinga er slik:

Bedrifter: Infohefte til lærebedrifter, skjema for halvårsopplæring, opplæringslogg for faget, evt lover og forskrifter,

Lærlingar: Inforhefte til lærlingar, opplæringslogg/bok, læreplan og evt lover og forskrifter.

Forskrift_til_Oppl_ringslova.pdf
NettOppFisk__0_5__rs_vurdering_MAL.pdf
NettOppFisk___Info_hefte_til_l_rling.pdf
NettOppFisk___Oppl_ringsplan___halv_rsoppsummering.pdf
Oppl_ringslogg_til_l_rebedrift___AKVAKULTUR.pdf
Oppl_ringslogg_til_l_rebedrift___MATROS.pdf
Oppl_ringslogg_til_l_rebedrift___MOTORMANN.pdf
Oppl_ringsloven.pdf